Voorkom spijt en regel je vakantiedagen op tijd!

Door: Selma Barkane

Na een jaar hard te hebben gewerkt is het eindelijk weer zover. De zomervakantie is in zicht en dat betekent maar één ding: tijd om optimaal gebruik te maken van je vakantiedagen. Over het maken van aanspraak op je vakantiedagen kan nogal wat onduidelijkheid bestaan. Ga daarom nog niet in vakantiemodus, maar blijf nog even scherp. Het is namelijk belangrijk dat je op tijd aanspraak maakt op je vakantiedagen. Als je dat niet doet, dan kan dat vervelende gevolgen hebben. Nu vraag je je vast af tot wanneer je aanspraak kunt maken op je vakantiedagen. Het antwoord vind je in deze blog.

Allereerst moet worden opgemerkt dat een werknemer die gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht heeft op loon, voor ieder jaar ook recht heeft op vakantie van ten minste viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Voor ieder jaar dat je hebt gewerkt, ontvang je dus gemiddeld minimaal 4 weken vakantiedagen. De bepaling over deze wettelijke vakantiedagen vinden we terug in artikel 7:634 Burgerlijk Wetboek (BW). Zo werk je bij een baan van 40 uur per week meestal 5 dagen. Die 5 dagen moeten vervolgens worden vermenigvuldigd met 4. De uitkomst daarvan is het aantal wettelijke vakantiedagen waar je recht op hebt: in dit geval 20 dagen.

De werkgever moet de werknemer in de gelegenheid stellen om deze vakantiedagen op te nemen. Daarnaast moet hij de werknemer op tijd laten weten dat niet opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen. De vakantiedagen vervallen volgens artikel 7:640a BW namelijk 6 maanden nadat een kalenderjaar is geëindigd. De wettelijke vakantiedagen die zijn verkregen in een jaar, vervallen per juli van het jaar daarop. Al met al is de hoofdregel dat de werknemer de vakantiedagen dus moet opnemen binnen die 6 maanden. Doet hij dat niet? Dan is hij de vakantiedagen kwijt. Volgens Europees recht geldt dit alleen als de werkgever de werknemer vóór het verstrijken van die 6 maanden heeft herinnerd aan de mogelijkheid tot verval en hem de kans heeft gegeven om de vakantiedagen op te nemen.

Van de vervaltermijn kan bij collectieve arbeidsovereenkomst of in de arbeidsovereenkomst schriftelijk worden afgeweken in het voordeel van de werknemer. Daarnaast geldt de vervaltermijn van 6 maanden niet indien de werknemer ziek was en daardoor geen vakantie kon opnemen. Er geldt hier namelijk een verjaringstermijn van 5 jaar. De zieke werknemer is in twee gevallen redelijkerwijs niet in staat om vakantie op te nemen. Het eerste geval is wanneer de werknemer te ziek is om te re-integreren, bijvoorbeeld omdat hij in het ziekenhuis ligt. Het tweede geval is wanneer de werknemer wel in staat is om te re-integreren, maar vakantie niet zal bijdragen aan het herstel van de werknemer.

Het ging tot nu toe steeds over wettelijke vakantiedagen. Dan hebben we nog één laatste belangrijke wettelijke bepaling over bovenwettelijke vakantiedagen te bespreken, namelijk artikel 7:642 BW. Bovenwettelijke vakantiedagen komen bovenop het wettelijk minimum. Voor niet opgenomen bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat ze na 5 jaar verjaren. Dit zou betekenen dat de werknemer zijn niet opgenomen vakantiedagen 5 jaar na de laatste dag van het jaar waarin de aanspraak is ontstaan dus hoe dan ook kwijt is. De werknemer kan zijn vordering dan niet meer bij de rechter afdwingen. Ook deze regel is genuanceerd door Nederlandse rechters. De werkgever kan zich namelijk niet beroepen op verjaring van de vakantiedagen als hij de werknemer niet heeft geïnformeerd over het mogelijke vervallen van de vakantiedagen.

Om kort antwoord te geven op de vraag tot wanneer aanspraak kan worden gemaakt op de wettelijke vakantiedagen: tot 1 juli van het volgende jaar. Neem je wettelijke vakantiedagen dus op vóór die tijd, zodat je optimaal gebruik kunt maken van je vakantie en wél volledig in vakantiemodus kunt gaan!